Dự án MES (Manufacturing Execution System)

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Là một hệ thống thực thi sản xuất cho MES(Manufacturing Execution System). Đó là một giải pháp có thể xử lý giám sát thời gian thực, lịch sử công việc, quản lý theo dõi, lỗi, quản lý chất lượng,.. và có thể được thiết kế cho môi trường làm việc thông qua tùy chỉnh. 

TÍNH NĂNG của hệ thống

 1. System management (Quản lý hệ thống)
 2. Standard information (Thông tin tiêu chuẩn)
 3. Business management  (Quản lý kinh doanh)
 4. Production management (Quản lý sản xuất) 
 5. Purchase manager (Quản lý mua hàng)
 6. Quality management (Quản lý chất lượng)
 7. Product management (Quản lý sản phẩm)
 8. Materials management (Quản lý nguyên vật liệu)
 9. A / S management (Quản lý A/S)
 10. Tracking management (Quản lý tracking)

Hệ thống có rất nhiều tính năng, nên chúng tôi sẽ giới thiệu một tính năng khá quan trọng của hệ thống là Quản lý kinh doanh. Với tính năng này thì khi bạn quản lý kinh doanh sẽ quản lý tất cả các thông tin liên quan đến mặt hàng hay sản phẩm. Quy trình quản lý kinh doanh sẽ bao gồm 6 giai đoạn chính:

 1. Quản lý định giá
 2. Quản lý nhận đặt hàng
 3. Quản lý nạp tiền
 4. Quản lý giao hàng
 5. Báo cáo xuất hàng
 6. Lịch sử giao hàng

Với các tính năng trên đảm bảo cho hệ thống của bạn hoàn toàn được thực thi một cách tối ưu, bảo mật và thuận lợi. Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí lớn về nhân công, thời gian sản xuất và quản lý hàng hóa theo đơn hàng nhập kho hoặc xuất kho

SƠ ĐỒ QUẢN LÝ HỆ THỐNG

TECH STACK

 1. Ngôn ngữ: Java
 2. Framework: Spring
 3. Database Management System: My SQL
 4. Version control system: GitLab

Invest in the Right Tools

 1. Ứng dụng để tham gia: Skype, Google Meet
 2. Nhiệm vụ và quản lý dự án: Trello, Excel
 3. Giao tiếp nhóm:  Slack
 4. Tài liệu được chia sẻ: GoogleDrive

Thanks!
Papagroup Technology

Related Posts